Domov se zvláštním režimem

Vytvořeno (upraveno): 2015-01-07
Autor: Ticha

dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

 

P o s l á n í m je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

 • dosáhly věk 60 let,
 • v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění různých typů demencí se ocitly v nepříznivé situaci a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zajišťování svých potřeb.

 

 

C í l e m Domova je:

 • podpořit v soběstačnosti, v oblasti stravování, hygieny, hybnosti a orientace,
 • zajistit důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování jejich zvyklostí, 
 • podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

 

 

Naše zařízení není určeno osobám:

 • které žádají jiný druh služby, než kterou Domov poskytuje,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou odbornou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • s konfliktním jednáním narušující kolektivní soužití,
 • s akutním infekčním onemocěním,
 • se závislostí (indikovanou lékařem) na alkoholu a jiných návykových látkách,

    vyžadující specifický přístup personálu.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování uživatelům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců,
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských , masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění občerstvení - kantýna, nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

Zásady pro poskytování sociální služby

 

1. Dodržování základních lidských práv
Zamezit jejich porušování, tzn. respektovat svobodu, důstojnost, soukromí a diskrétnost, chránit před zneužitím osobních údajů, chránit před předsudky a stigmatizací (nálepkováním), ke kterému by mohlo dojít v průběhu poskytování služby. Umožnit uplatňování vlastního postoje, názoru a vlastní vůle. 

2. Individuální přístup ke klientům
Vytvářet takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží přirozenému prostředí a potřebám.
Poskytovat služby dle sestavených individuálních plánů a stanovených osobních cílů. Snažit se o získání důvěry, spokojenosti, zachování původních schopností a dovedností, což vyžaduje ohleduplnost, otevřenost, profesionalitu a citlivý přístup. Pokud je to možné, dále tyto schopnosti rozvíjet. Za každé situace se vždy ke klientům chovat s respektem a úctou.

3. Podporovat sociální integraci
Snažit se, aby klient zůstal v kontaktu s rodinou a přáteli, popř. pomoci tento vztah navázat. Klient má možnost pohybovat se mimo Domov, např. navštěvovat rodinu, přátelé a známé apod.
Podporovat aktivní život, nabízet a zapojovat do zájmových, terapeutických, kulturních a společenských aktivit.
Možnost využívat služeb dobrovolníků a dostupných služeb mimo domov – např. obchody, pošta, spořitelna, městský úřad, kulturní centrum, restaurace, sportovní areál, muzeum, apod.

4. Odbornost pracovníků
Zajišťovat odborné vzdělávání zaměstnanců, supervize, semináře, konference a školení zaměřená na sociální služby. Podporovat týmovou spolupráci a motivovat zaměstnance ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

 

 

 

 

 

novinky

Podzimní tvoření mezi dvěma generacemi

Přidáno: 2017-10-13 10:22:07

Při úterním (10. 10. 2017) prosluněném dopoledni navštívily Domov pro seniory děti ze ZŠ Jevišovice a společně s klienty vytvářeli podzimní dekoraci – téma bylo zvířátka. Klienti předpřipravili šablony zvířátek, které společně s prvňáčky dotvořili. Akce tak potvrdila užitečnost prolínání dvou generací, z nichž profitují obě dvě strany. Snaha a soutěživost o nejlepšího ježka či sovu byla opravdu u obou generací. Dovolíme si říci, že u seniorů byla podpořena vnitřní spokojenost, pozornost i sociální kontakt, naplnit tak vlastní důležitost. -LP- 

Premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka navštívil Domov pro seniory Jevišovice

Přidáno: 2017-09-27 02:20:47

V rámci cesty po Jihomoravském kraji navštívil premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka ve středu 27. 9. 2017 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Zdůraznil stárnutí lidské populace, že je nutné investování do sociální oblasti a neustálé zlepšování podmínek pro zkvalitnění života v současných zařízeních. Zároveň vyzdvihl a připomenul, co jeho vláda prosadila (zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, valorizace důchodů, zvýšení příspěvků na péči, zvýšení platebních tarifních tabulek zaměstnanců….). Poté zazněly dotazy na pana premiéra z řad klientů, zaměstnanců i veřejnosti, ke kterým se vyjadřoval. Svoji návštěvu zakončil prohlídkou organizace. -LP-

1. řijna - MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Přidáno: 2017-09-19 09:14:38

Již od roku 1998 si svět připomíná 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů.
Zastavte se na chvilku, udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do divadla, udělejte si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat.
Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy.
Zároveň i my přejeme seniorům a to nejen těm našim, hlavně hodně zdraví, a aby jejich dny byly naplněny radostí a štěstím v kruhu milující rodiny, nebo poblíž těch, kteří se o ně s pečlivostí a obětavostí starají.  -LP-

Pozvánka zde: Den seniorů v Domově pro seniory Jevišovice

DEN KERAMIKY

Přidáno: 2017-08-03 11:25:09

Dne 3.8.2017, se v našem domově uskutečnil DEN KERAMIKY.

Klienti tvořili z hlíny, ze které vzešly krásné keramické předměty, které slouží nejen k prodeji, ale hlavně k potěšení všech klientů, pracovníků a návštěv, které do domova zavítají.

DEN KERAMIKY, určitě nepatří k posledním v našem domově. Patří k nejoblíbenějším činnostem klientů. 

 

DEN PLNÝ POHYBU

Přidáno: 2017-08-03 11:02:34

Dne 27.7.2017, se náš domov zúčastnil DNE PLNÉHO HER v domově pro seniory ve Skalici.

Pro klienty, byl připraven bohatý program, který obsahoval rozmanité soutěže, jako je házení na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč. V těchto soutěžích se náš domov umístil na celkovém krásném třetím místě a to z deseti zúčastněných domovů.

Dále, bylo pro klienty připraveno pohoštění, tombola a hudební vystoupení.

Naši klienti odjížděli spokojení a plní zážitků.

 

<< < > >>