Domov se zvláštním režimem

Vytvořeno (upraveno): 2015-01-07
Autor: Ticha

dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

 

P o s l á n í m je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

 • dosáhly věk 60 let,
 • v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění různých typů demencí se ocitly v nepříznivé situaci a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zajišťování svých potřeb.

 

 

C í l e m Domova je:

 • podpořit v soběstačnosti, v oblasti stravování, hygieny, hybnosti a orientace,
 • zajistit důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování jejich zvyklostí, 
 • podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

 

 

Naše zařízení není určeno osobám:

 • které žádají jiný druh služby, než kterou Domov poskytuje,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou odbornou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • s konfliktním jednáním narušující kolektivní soužití,
 • s akutním infekčním onemocěním,
 • se závislostí (indikovanou lékařem) na alkoholu a jiných návykových látkách,

    vyžadující specifický přístup personálu.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování uživatelům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců,
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských , masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění občerstvení - kantýna, nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

Zásady pro poskytování sociální služby

 

1. Dodržování základních lidských práv
Zamezit jejich porušování, tzn. respektovat svobodu, důstojnost, soukromí a diskrétnost, chránit před zneužitím osobních údajů, chránit před předsudky a stigmatizací (nálepkováním), ke kterému by mohlo dojít v průběhu poskytování služby. Umožnit uplatňování vlastního postoje, názoru a vlastní vůle. 

2. Individuální přístup ke klientům
Vytvářet takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží přirozenému prostředí a potřebám.
Poskytovat služby dle sestavených individuálních plánů a stanovených osobních cílů. Snažit se o získání důvěry, spokojenosti, zachování původních schopností a dovedností, což vyžaduje ohleduplnost, otevřenost, profesionalitu a citlivý přístup. Pokud je to možné, dále tyto schopnosti rozvíjet. Za každé situace se vždy ke klientům chovat s respektem a úctou.

3. Podporovat sociální integraci
Snažit se, aby klient zůstal v kontaktu s rodinou a přáteli, popř. pomoci tento vztah navázat. Klient má možnost pohybovat se mimo Domov, např. navštěvovat rodinu, přátelé a známé apod.
Podporovat aktivní život, nabízet a zapojovat do zájmových, terapeutických, kulturních a společenských aktivit.
Možnost využívat služeb dobrovolníků a dostupných služeb mimo domov – např. obchody, pošta, spořitelna, městský úřad, kulturní centrum, restaurace, sportovní areál, muzeum, apod.

4. Odbornost pracovníků
Zajišťovat odborné vzdělávání zaměstnanců, supervize, semináře, konference a školení zaměřená na sociální služby. Podporovat týmovou spolupráci a motivovat zaměstnance ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

 

 

 

 

 

novinky

1. řijna - MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Přidáno: 2017-09-19 09:14:38

Již od roku 1998 si svět připomíná 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů.
Zastavte se na chvilku, udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do divadla, udělejte si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat.
Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy.
Zároveň i my přejeme seniorům a to nejen těm našim, hlavně hodně zdraví, a aby jejich dny byly naplněny radostí a štěstím v kruhu milující rodiny, nebo poblíž těch, kteří se o ně s pečlivostí a obětavostí starají.  -LP-

Pozvánka zde: Den seniorů v Domově pro seniory Jevišovice

DEN KERAMIKY

Přidáno: 2017-08-03 11:25:09

Dne 3.8.2017, se v našem domově uskutečnil DEN KERAMIKY.

Klienti tvořili z hlíny, ze které vzešly krásné keramické předměty, které slouží nejen k prodeji, ale hlavně k potěšení všech klientů, pracovníků a návštěv, které do domova zavítají.

DEN KERAMIKY, určitě nepatří k posledním v našem domově. Patří k nejoblíbenějším činnostem klientů. 

 

DEN PLNÝ POHYBU

Přidáno: 2017-08-03 11:02:34

Dne 27.7.2017, se náš domov zúčastnil DNE PLNÉHO HER v domově pro seniory ve Skalici.

Pro klienty, byl připraven bohatý program, který obsahoval rozmanité soutěže, jako je házení na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč. V těchto soutěžích se náš domov umístil na celkovém krásném třetím místě a to z deseti zúčastněných domovů.

Dále, bylo pro klienty připraveno pohoštění, tombola a hudební vystoupení.

Naši klienti odjížděli spokojení a plní zážitků.

 

Meruňobraní.

Přidáno: 2017-07-19 10:39:43

Protože  jsme chtěli zavzpomínat na dobu,  kdy naši klientky doma pekly buchty, dělaly knedlíky a zavařovaly meruňky na zimní období a horší časy, tak jsme uspořádaly ve středu 19.7. meruňobraní ve společenské místnosti. Klientky zručně plnily prázdné sklenice ovocem a přitom si povídaly.

Hudební vystoupení DUO -RUGGIERI.

Přidáno: 2017-07-13 09:31:36

V pondělí 31.7. proběhne v našem zařízení kulturní vystoupení skupiny DUO RIGGUIRI se speciálním programem pro seniory. Akce se bude konat v hlavní budově domova od 14,00 hod ve velké jídelně.

<< < > >>