Domov se zvláštním režimem

Vytvořeno (upraveno): 2015-01-07
Autor: Ticha

dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

 

P o s l á n í m je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

 • dosáhly věk 60 let,
 • v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění různých typů demencí se ocitly v nepříznivé situaci a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zajišťování svých potřeb.

 

 

C í l e m Domova je:

 • podpořit v soběstačnosti, v oblasti stravování, hygieny, hybnosti a orientace,
 • zajistit důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování jejich zvyklostí, 
 • podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

 

 

Naše zařízení není určeno osobám:

 • které žádají jiný druh služby, než kterou Domov poskytuje,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou odbornou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • s konfliktním jednáním narušující kolektivní soužití,
 • s akutním infekčním onemocěním,
 • se závislostí (indikovanou lékařem) na alkoholu a jiných návykových látkách,

    vyžadující specifický přístup personálu.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování uživatelům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců,
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských , masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění občerstvení - kantýna, nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

Zásady pro poskytování sociální služby

 

1. Dodržování základních lidských práv
Zamezit jejich porušování, tzn. respektovat svobodu, důstojnost, soukromí a diskrétnost, chránit před zneužitím osobních údajů, chránit před předsudky a stigmatizací (nálepkováním), ke kterému by mohlo dojít v průběhu poskytování služby. Umožnit uplatňování vlastního postoje, názoru a vlastní vůle. 

2. Individuální přístup ke klientům
Vytvářet takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží přirozenému prostředí a potřebám.
Poskytovat služby dle sestavených individuálních plánů a stanovených osobních cílů. Snažit se o získání důvěry, spokojenosti, zachování původních schopností a dovedností, což vyžaduje ohleduplnost, otevřenost, profesionalitu a citlivý přístup. Pokud je to možné, dále tyto schopnosti rozvíjet. Za každé situace se vždy ke klientům chovat s respektem a úctou.

3. Podporovat sociální integraci
Snažit se, aby klient zůstal v kontaktu s rodinou a přáteli, popř. pomoci tento vztah navázat. Klient má možnost pohybovat se mimo Domov, např. navštěvovat rodinu, přátelé a známé apod.
Podporovat aktivní život, nabízet a zapojovat do zájmových, terapeutických, kulturních a společenských aktivit.
Možnost využívat služeb dobrovolníků a dostupných služeb mimo domov – např. obchody, pošta, spořitelna, městský úřad, kulturní centrum, restaurace, sportovní areál, muzeum, apod.

4. Odbornost pracovníků
Zajišťovat odborné vzdělávání zaměstnanců, supervize, semináře, konference a školení zaměřená na sociální služby. Podporovat týmovou spolupráci a motivovat zaměstnance ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

 

 

 

 

 

novinky

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE, p.o.!!!

Přidáno: 2018-02-16 03:47:12

Sdělujeme všem rodinným příslušníkům, osobám blízkým osobám klientům, že na základě zaslaného pokynu Krajské hygienické stanice v Brně je od 17. 2. 2018 do odvolání vydán ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Jevišovice, a to z důvodu zvýšeného nárůstu chřipkového onemocnění na území Jihomoravského kraje.

Masopustní merenda 16. 2. 2018

Přidáno: 2018-02-16 03:39:28

Masopust (fašank, morav. voračky, karneval...), byl v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého se bylo třeba dosyta najíst a pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst zakončený Velikonocemi. Masopustní zvyky mají též původ i v oslavách konce zimy. Masopustní veselí v podání maškar neprochází jen vesnicemi, ale 16. 2. 2018 proběhla masopustní merenda i v Domově pro seniory Jevišovice. Zaměstnanci a někteří klienti si oblékli masky, veselí doprovázela hudební skupina - Alena a Jožka Rapáčovi, která umocňovala slavnostní atmosféru v Domově. Nechyběly ani tradiční masopustní koblihy, na kterých si všichni pochutnali. Tančilo se, zpívalo se, losovala se tombola a všichni z merendy odcházeli příjemně unaveni s úsměvy na tvářích. Toto odpoledne jsme si společně velmi užili a dokázali jsme si, že i stárnout se dá s úsměvem. -LP-

Šťastná výherkyně projektu „Senioři mezi námi“

Přidáno: 2018-01-17 07:03:11

Ve spolupráci s Nadačním fondem PHOENIX jsme se zúčastnili již 14. ročníku projektu „Senioři mezi námi“. Několik uživatelů Domova pro seniory Jevišovice, p.o. luštilo a zaslalo křížovku do soutěže – Křížovka 2017. Právě i takovéto aktivity přináší zábavu, poučení, vyplnění volného času, rozvíjí zájmy, schopnosti a zejména podporují duševní a fyzické zdraví uživatelů Domova. Mezi 50-ti vylosovanými měla štěstí i jedna naše seniorka - paní Emilie Vlčková. Srdečně blahopřejeme. -LP-

Masopustní merenda

Přidáno: 2018-01-12 12:21:53

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. si Vás dovoluje pozvat na MASOPUSTNÍ MERENDU, která se koná v pátek 16. 2. 2018 v 13.30 hod. v Hl. jídelně na budově "A". K tanci a poslechu hraje skupina Alena a Jožka Rapáčovi. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni!

Plakát ke stažení zde

Tři králové

Přidáno: 2018-01-12 08:40:56

6. leden je v Česku znám jako svátek Tří králů, kteří dvanáct dní po narození přinesli Ježíšovi dary: myrhu, kadidlo a zlato.  V podání našich zaměstnanců zavítali do našeho Domova již v pátek 5. 12. 2018, aby popřáli našim klientům hodně zdraví, pohody, optimismu a Božího požehnání do nového roku. Všem rozdávali bonbóny a zpívali koledu „My tři králové jdeme k vám…..“. Průvodem tří králů byla zároveň symbolicky zakončena doba vánoční.  -LP-

<< < > >>